Voorkom verzuim na zwangerschapsverlof: 5 tips

Veel vrouwen werken door nadat ze hun eerste kind krijgen. Gelijktijdig werken en voor een kind zorgen gaat echter veel vrouwen niet gemakkelijk af. Het is daarom belangrijk om deze werknemers goed voor te lichten en te begeleiden voor en tijdens een zwangerschapsverlof.

V rouwen bereiden zich tijdens de zwangerschap voor op de komst van een kind en staan minder vaak stil bij het leven na het bevallingsverlof. Ruim twaalf procent van zwangere werknemers is niet in staat de combinatie van werk en moederschap vol te houden en raakt al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer zij verzuimen duurt dit gemiddeld twee keer langer dan vóór de zwangerschap.

Psychische oorzaak

Veel klachten na zwangerschapsverlof blijken een psychische oorzaak te hebben. Vrouwen ervaren een schuldgevoel wanneer ze werken in plaats van hun kind te verzorgen. Onbegrip bij leidinggevenden en collaga’s draagt ook bij aan het verzuimcijfer: Na de bevalling kampen sommige vrouwen met vermoeidheidsklachten en hebben zij het gevoel zich constant te moeten verantwoorden.

Toch blijkt dit vrouwen er niet van te weerhouden moeder te worden en te blijven werken. CBS-cijfers laten zien dat tussen 2000 en 2009 het aandeel economisch zelfstandige moeders met jonge kinderen gestegen is van 39 procent naar ruim 55 procent.

Tips

Vijf tips om verzuim na zwangerschap te voorkomen uit Brisk Magazine:

 1. Maak goede afspraken
  Het vooraf bespreken van het zwangerschapsverlof met werkneemsters en informeel contact houden tijdens het zwangerschapsverlof, verkleint de kans op stress, onzekerheid en uitval van de werkende moeder. Hierdoor daalt het verzuim aanzienlijk.
 2. Breng zwangere werknemers met elkaar in contact
  Niets werkt zo inspirerend als het delen van informatie door mensen in dezelfde situatie. Het stimuleren van deze onderlinge contacten is eenvoudig te realiseren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst en het uitwisselen van e-mailadressen.
 3. Houd contact tijdens het zwangerschapsverlof
  Daarmee krijgen werknemers terecht de indruk dat ze nog meedoen op het werk, ook al zijn ze daar tijdelijk niet aanwezig. De betrokkenheid blijft en dat maakt terugkeer op de werkvloer gemakkelijker.
 4. Bied jonge moeders flexibele oplossingen
  Denk aan oplossingen die passen bij de nieuwe situatie van de medewerker. Ook als deze buiten haar huidige functie passen. Bijvoorbeeld door de werktijden of tijdelijk haar takenpakket aan te passen. Niet focussen op wat zij niet meer kan, maar juist op wat de werknemer nog wel kan. Het aanpassen van het werk is niet voor iedere vrouw nodig, maar het is wel gewenst om tijdens en na de zwangerschap regelmatig met elkaar te overleggen.
 5. Toon oprechte belangstelling
  Veel pas bevallen werkneemsters moeten wennen aan het moederschap en hebben behoefte om daarover te praten. Een werkgever met een open oor is voor hen heel belangrijk. Luisteren hoeft niet veel tijd te kosten en levert veel betrokkenheid.

Bron: HRpraktijk, 22 februari 2012

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply