Risico verzuim na verlof groter bij mix fysiek/mentaal zwaar werk

Van de circa 130.000 werkneemsters, die jaarlijks met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaan, lopen de werkneemsters die zowel lichamelijke als mentale arbeid verrichten, een groter risico op verzuim na het bevallingsverlof, dan werkneemsters, die alleen een fysiek of alleen een mentaal belastende functie hebben. Vrouwen met een actief oplossend vermogen (actieve coping) tonen opmerkelijk minder kans op verzuim na het verlof.

D it blijkt uit het onderzoek van de bedrijfsartsen Claartje van der Ben van HR-dienstverlener 365 en Marianne Broersma van de Arbo Unie. Het onderzoek werd verricht voor de scriptie ‘Indicatoren voor verzuim na het bevallingsverlof’ in het kader van hun registratie tot bedrijfsarts. Zij hebben hiermee de Reinier Zielhuispenning 2011 gewonnen, die werd uitgereikt op de najaarsledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Verzuim na verlof

Aanleiding voor het onderzoek was dat verzuim voorafgaand aan zwangerschapsverlof vaak voorkomt, maar dat over verzuim na het verlof, dat minder vaak voorkomt, weinig bekend was. Beide bedrijfsartsen wilden onderzoeken of er een verband bestaat tussen verzuim voor en verzuim na verlof. Ook wilden zij nagaan welke factoren een indicator kunnen zijn voor verzuim direct aansluitend aan verlof. Verzuim voor verlof, zo blijkt uit hun onderzoek, is geen voorspeller voor verzuim na verlof. De onderzoekers keken daarbij naar de gegevens van 520 vrouwen. Ook deden ze dossieronderzoek.

Van der Ben en Broersma keken onder meer naar de leeftijd, het opleidingsniveau, coping, de soort functie, het aantal uren van het dienstverband en het aantal kinderen van de vrouwen. Naast de ontdekten zij meer opvallende oorzaken:

Onderzoeksresultaten

  • Werkneemsters met alleen een fysieke of alleen een mentaal belastende functie, worden minder snel ziek na hun bevallingsverlof dan werkneemster, die werk verrichten dat zowel fysiek als mentaal belastend is.
  • Werkneemsters ouder dan 35 jaar hebben een kleinere kans op verzuim direct aansluitend aan het verlof, dan de jongere groepen.
  • Bij een dienstverband van meer dan 24 uur per week is er minder kans op verzuim direct aansluitend aan verlof, dan een dienstverband minder of gelijk aan 24 uur per week. Beiden toonden wel een verband met verzuim aansluitend aan het verlof, maar waren niet veelbetekenend en vragen mede daarom om nader onderzoek in een grotere groep.
  • Verzuim vóór het zwangerschapsverlof is geen voorspeller van verzuim na het bevallingsverlof.

Let op

Als een periode van ziekte wordt onderbroken door een periode van wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof, telt de verlofperiode van (meestal) zestien weken niet mee voor het bereiken van de grens van 104 weken loondoorbetalingsplicht. Na afloop van het verlof telt de ziekteperiode dus gewoon door.

Tip

De werkneemster heeft gedurende maximaal 104 weken recht op een Ziektewet-uitkering van UWV als de oorzaak van ziekteverzuim verband houdt met de zwangerschap of de bevalling. De werkgever mag dat ziekengeld dan in mindering brengen op het loon dat hij doorbetaalt. Is de vrouw ziek door een geheel andere oorzaak, dan bestaat geen recht op een Ziektewet-uitkering en komen de loonkosten dus op het conto van de werkgever.

Bron: HRpraktijk, 25 november 2011

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply