Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Ruim 80 procent van het verzuim duurt maximaal twee weken. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft echter geen actiemomenten aan voor de eerste twee verzuimweken. Toch is het verstandig om dan juist wel actie te ondernemen. Meerdere onderzoeken laten zien dat deze eerste periode cruciaal is om langdurig verzuim te voorkomen. Hoe pakt u dit aan?

W erknemers staan in de eerste fase van arbeidsongeschiktheid het meest open voor het oplossen van hun ‘probleem’. Hoe langer ze thuiszitten hoe minder hulp ze nog aanvaarden, omdat het contact met het werk vervaagt. Hoe langer de verzuimperiode duurt, hoe groter de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid.

Zelf contact houden

De direct leidinggevende kan in de eerste twee verzuimweken het beste zelf contact met de werknemer houden zonder inzet van externen. Uitzonderingen hierop zijn dat er een langduriger verzuim dreigt of dat er sprake is van een herhalingspatroon.

Verzuimduur beperken

Als de direct leidinggevende regelmatig belt of eens langs gaat, kan dat de verzuimduur ook in de eerste twee weken beperken. De medewerker voelt zich door aandacht en het feit dat u laat blijken dat u hem of haar eigenlijk niet kan missen, eerder in staat weer te gaan werken.

Volledig arbeidsongeschikt?

Nog belangrijker is het om niet de ziekte centraal te stellen maar ook te bespreken over welke mogelijkheden de zieke werknemer wel beschikt. Wat doet hij nu zoal in huis en hoe ziet z’n dag eruit? Als de zieke medewerker wel wat kan, dan staat hij weer ter beschikking van de werkgever die de plicht heeft om de werknemer passende arbeid aan te bieden. De meeste zieke mensen zijn niet volledig arbeidsongeschikt; zo’n 50 tot 80 procent van de zieke medewerkers kan ook wel wat (anders) doen.
De direct leidinggevende kan de eerste twee weken met de zieke medewerker ook nog spreken over de ontstane situatie en de drempels voor terugkeer opsporen. Daarbij kan hij ook proberen de eventueel achterliggende (niet-medische) redenen van het verzuim boven tafel te krijgen.

Re-integratieadviseur

Het inschatten of het verzuim kort blijft of langdurig zal blijken is lastig voor de leidinggevende. Hij kan dit leren van een externe casemanager, verzuimbegeleider of re-integratieadviseur.

Verzuimprotocol

In uw verzuimprotocol mist u mogelijk nog een aanpak voor de eerste twee weken arbeidsverzuim door ziekte. U doet er goed aan dit aan te passen, zodat uw organisatie voortaan een structureel actieve aanpak kent vanaf de begin van een verzuimproces.

Arbodienst

Als in de eerste twee weken duidelijk is dat het verzuim langer duurt dan moet u niet wachten tot de zesde ziekteweek met het maken van een plan van aanpak. U kunt daar dan direct mee beginnen en ook de probleemanalyse door de arbodienst of arbodeskundige laten plaatsvinden.

Tip

Ziek is meestal niet volledig arbeidsongeschikt. Schakel een arbeidsdeskundige in als een werknemer thuis zit vanwege een arbeidsconflict of vanwege privéproblemen. De arbeidsdeskundige beoordeelt uw medewerker op belastbaarheid in relatie tot de werkplek en niet slechts op medische inzetbaarheid. Met de inzet van een arbeidsdeskundige kunt u daarmee voorkomen dat het onnodig een ‘medisch verhaal’ wordt.

Bron: HRpraktijk, 27 augustus 2009

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply